• Welcome!

     

    Teacher Name: Savannah Tatum

    Email: savannah.tatum@henry.k12.ga.us

    Subjects I Teach: 6th Grade Science, 7th Grade ELA, and 8th Grade Science